.இலங்கை 斯里兰卡域名


.இலங்கை 域名注册局/注册机构信息

语言:Tamil

脚本:Tamil

翻译:Ilaṅkai


.இலங்கை 域名格式

最小长度 2 characters
最大长度 63 characters
数字 Allowed (full-numeric)
连字符(-) Allowed (middle only)
IDN 支持 允许